Sutra Amitabhy

Sutra „Buddha mówi o Amitabhie
Krótsza Sutra Sukhawatiwjuha 1. Thus have I heard. At one time the Buddha was dwelling in the Jeta Grove of Anāthapindada’s park, along with a great sangha of twelve hundred and fifty bhikshus. All were great arhats well known to the assembly. Among them were Elder Śāriputra, Mahāmaudgalyāyana, Mahākāśyapa, Mahākātyāyana, Mahākausthila, Revata, Śuddhipanthakena, Nanda, Ānanda, Rāhula, Gavāmpati, Pindolabhāradvāja, Kālodayin, Mahākapphina, Vakkula, Aniruddha, and many other such great śrāvakas. With them were bodhisattva-mahāsattvas such as Dharma Prince Mañjuśrī, Ajita Bodhisattva, Gandhahastin Bodhisattva, Nityodyukta Bodhisattva, and many other such bodhisattva-mahāsattvas. There was also Śakra, Lord of the Devas, along with innumerable multitudes from all the heavens.

  1. Tak słyszałem. Jednego razu Buddha przebywał w gaju Dzieta w parku Anathapindada razem z wielką sanghą tysiąca dwustu pięćdziesięciu w pełni wyświęconych mnichów. Wszyscy byli wielkimi arhatami, dobrze znanymi temu zgromadzeniu. Pomiędzy nimi byli czcigodny mnich-senior Siariputra, Mahamaudgaljajana, Mahakaśjapa, Mahakatjajana, Mahakausthila, Rewata, Śuddhipanthakena, Nanda, Ananda, Rahula, Gawampati, Pindolabharadwadźa, Kalodajin, Mahakapphina, Wakkula, Aniruddha i wielu innych takich wielkich śrawaków. Z nimi byli tacy mahasattwowie bodhisattwowie, jak książę Dharmy Mańdźiuśri, bodhisattwa Adzita, bodhisattwa Gandhahastin, bodhisattwa Nitjodjukta oraz wielu innych takich mahasattwów bodhisattwów. Był tam również Śakra, Pan dewów, razem z niepoliczalnymi tłumami ze wszystkich sfer niebios. 2. At that time, the Buddha addressed Elder Śāriputra, saying, “From here, going to the west past ten trillion buddha-lands, there is a world realm called Sukhāvatī. In this land there is a buddha called Amitābha, who is presently expounding the Dharma. Śāriputra, for what reason is this land called Sukhāvatī? In this land, all sentient beings do not have a multitude of afflictions, but rather experience every type of bliss, and for this reason it is called Sukhāvatī.

  2. W tym czasie Buddha zwrócił się do czcigodnego mnicha-seniora Siariputry, mówiąc: „Z tego miejsca podążając na zachód i mijając dziesięć trylionów krain buddhów dotrzemy do czystej krainy nazywanej Sukhawati. W tej krainie jest buddha nazywany Amitabha, który obecnie wyjaśnia Dharmę. Siariputro, z jakiego powodu ta kraina jest nazywana Sukhawati? W tej krainie wszystkie czujące istoty nie mają żadnych z mnóstwa przypadłości, lecz raczej doświadczają tylko każdego typu błogości i z tego powodu jest ona nazywana Sukhawati. 3. “Moreover, Śāriputra, this land is completely encircled and surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven rows of trees. These are all made of four kinds of precious jewels, and therefore this land is called Sukhāvatī.

  3. Ponadto, Siariputro, ta kraina jest całkowicie otoczona i okrążona przez siedem rzędów ogrodzeń, siedem warstw siatek oraz siedem rzędów drzew. Wszystkie one zrobione są z czterech rodzajów drogocennych klejnotów i dlatego ta kraina jest nazywana Sukhawati. 4. “Moreover, Śāriputra, Sukhāvatī has pools of the Seven Precious Jewels, filled with waters of the Eight Meritorious Qualities, and the bottoms of these pools are pure because they are gold sand. On the four sides, there are steps made of combined gold, silver, beryl, and crystal. Above, there is a tower gloriously adorned with gold, silver, beryl, crystal, mother of pearl, ruby, and coral. Within the pools there are lotus flowers as large as chariot wheels. They shine with green, yellow, red, and white rays of light, and have a subtle fragrance. Śāriputra, Sukhāvatī is accomplished thusly, adorned with these merits and virtues.

  4. Ponadto, Siariputro, w Sukhawati są sadzawki siedmiu drogocennych klejnotów napełnione wodami ośmiu właściwości duchowej zasługi, a dna tych sadzawek są czyste, ponieważ są ze złotego piasku. Po czterech stronach są schody zrobione z kombinacji złota, srebra, berylu i kryształu. Powyżej znajduje się wieża wspaniale ozdobiona złotem, srebrem, berylem, kryształem, macicą perłową, rubinem i koralem. W sadzawkach są kwiaty lotosu, tak duże, jak koła wozu. Połyskują zielenią, żółcią, czerwienią i białymi promieniami światła oraz posiadają subtelną woń. Siariputro, tak wygląda Sukhawati, ozdobiona tymi duchowymi zasługami i cnotami. 5. “Moreover, Śāriputra, this buddha-land continuously produces heavenly music, and the ground is yellow gold. In the six periods of the day and night, the heavens rain down māndārava flowers. In this land throughout the early morning, due to the precepts, all sentient beings have an abundant multitude of exquisite flowers. With these flowers, they make offerings to the ten trillion buddhas of the other directions. At mealtime, each returns to his original land to eat and walk about. Śāriputra, Sukhāvatī is accomplished thusly, adorned with these merits and virtues.

  5. Ponadto, Siariputro, w tej czystej krainie ciągle brzmi niebiańska muzyka, a jej grunt jest w kolorze żółtego złota. W sześciu okresach dnia i nocy z nieba padają kwiaty mandarawy. W tej krainie wczesnym rankiem, z powodu ślubowań moralności, wszystkie czujące istoty obdarzone są obfitością mnóstwa wyśmienitych kwiatów. Kwiaty te składają w ofierze dziesięciu trylionom buddhów pozostałych kierunków. W porze posiłku każda z istot powraca na swoje miejsce, aby się posilić i spacerować. Siariputro, tak wygląda Sukhawati, ozdobiona tymi duchowymi zasługami i cnotami. 6. “Moreover, Śāriputra, this land always has all kinds of marvelous, many-colored birds: swans, peacocks, parrots, egrets, kalavińkas, and two-headed birds. There are many multitudes of birds, and they produce harmonious music in the six periods of the day and night. Their music elucidates the Five Roots, the Five Powers, the Seven Factors of Bodhi, the factors of the Noble Eightfold Path, and thusly the Dharma. In this land, all sentient beings who hear such sounds are altogether mindful of the Buddha, mindful of the Dharma, and mindful of the Sangha. Śāriputra, you should not speak of such birds as being produced as retribution for evil actions. Why? This buddha-land does not have the Three Evil Destinies. Śāriputra, in this buddha-land, there are not even the names of the Three Evil Destinies, let alone their actual existence. These many multitudes of birds were created by Amitābha Buddha by transformation, in order for the sound of the Dharma to be proclaimed everywhere. Śāriputra, in this buddha-land, a gentle breeze is expelled, causing the rows of jeweled trees and jeweled nets to produce subtle music, as though 100,000 notes were in harmony. The minds of all those who hear such sounds are naturally mindful of the Buddha, mindful of the Dharma, and mindful of the Sangha. Śāriputra, this buddha-land is accomplished thusly, adorned with these merits and virtues.

  6. Ponadto, Siariputro, w tej krainie zawsze jest wszelkiego rodzaju cudowne, wielokolorowe ptactwo: łabędzie, pawie, papugi, czaple białe, kalawińki oraz dwugłowe ptaki. Jest tam wiele mnogości ptaków grających harmonijną muzykę w sześciu okresach dnia i nocy. Ich muzyka wyjaśnia pięć korzeni, pięć mocy i siedem czynników Bodhi, czynniki szlachetnej ośmiorakiej ścieżki, a tym samym Dharmę. W tej krainie wszystkie czujące istoty, które słyszą takie dźwięki, są z należytą uwagą całkowicie świadome Buddhy, świadome Dharmy i świadome Sanghi. Siariputro, nie powinno mówić się o takich ptakach, że powstały w wyniku karmicznej zapłaty za złe uczynki. Dlaczego? Ta czysta kraina nie posiada trzech złych losów. Siariputro, w tej czystej krainie nie ma nawet nazw tych trzech złych losów, nie mówiąc o ich istnieniu. Ta wielka mnogość ptaków została stworzona w wyniku transformacji przez buddhę Amitabhę w tym celu, aby wszędzie rozbrzmiewały dźwięki głoszonej Dharmy. Siariputro, w tej czystej krainie wieje delikatny wietrzyk powodując, że rzędy ozdobionych klejnotami drzew oraz ozdobionych klejnotami siatek wydają z siebie dźwięki subtelnej muzyki, tak, jakby sto tysięcy nut harmonijnie współbrzmiało. Umysły wszystkich tych, którzy słyszą takie dźwięki są w naturalny sposób z należytą uwagą świadome Buddhy, świadome Dharmy i świadome Sanghi. Siariputro, tak urządzona jest ta czysta kraina, ozdobiona tymi duchowymi zasługami i cnotami. 7. “Śāriputra, what do you think? For what reason is this buddha called Amitābha? Śāriputra, the radiance of this buddha is immeasurable, illuminating the lands of the ten directions with no obstruction, and for this reason he is called Amitābha. Moreover, Śāriputra, the lifespan of this buddha extends for immeasurable, limitless eons, and for this reason he is also called Amitāyus. Śāriputra, since Amitābha Buddha attained buddhahood, ten eons have passed. Moreover, Śāriputra, this buddha has innumerable, limitless śrāvaka disciples, all arhats with unfathomable true abilities and knowledge. The many bodhisattvas are also such as this. Śāriputra, this buddha-land is accomplished thusly, adorned with these merits and virtues.

  7. Siariputro, jak sądzisz? Z jakiego powodu ten buddha jest nazywany Amitabhą? Siariputro, blask tego buddhy jest niezmierny, bez przeszkód oświetlający krainy dziesięciu kierunków i z tego powodu jest on nazywany Amitabhą. Ponadto, Siariputro, długość życia tego buddhy rozciąga się na niezmierzone, bezgraniczne eony i z tego powodu jest on również nazywany Amitajusem. Siariputro, od momentu, gdy buddha Amitabha osiągnął oświecenie upłynęło dziesięć eonów. Ponadto, Siariputro, ten buddha ma niepoliczalnie, bezgranicznie wielu uczniów śrawaków, a wszyscy są arhatami posiadającymi niezgłębione, prawdziwe zdolności [metody] i wiedzę [mądrość]. Jak również wielu bodhisattwów. Siariputro, tak urządzona jest ta czysta kraina, ozdobiona tymi duchowymi zasługami i cnotami. 8. “Moreover, Śāriputra, in the land of Sukhāvatī, all sentient beings are avaivartika. Those who have only one more birth are also extremely many, innumerable and inconceivable in number. Only in innumerable, limitless, incalculable eons could their number be spoken. Śāriputra, all sentient beings hearing this should vow to be born in this land. For what reason? When they gather thusly, many high and virtuous people are able to join together in one place. Śāriputra, those with few roots of goodness and the causes of merits and virtues, may not attain birth in this land.

  8. Ponadto, Siariputro, w krainie Sukhawati wszystkie czujące istoty są awaiwartikami. Tych, które mają jeszcze tylko jedno odrodzenie przed sobą jest również ekstremalnie wiele, niepoliczalna i niewyobrażalna liczba. Tylko w czasie niepoliczalnych, bezgranicznych, nieobliczalnych eonów można by wypowiedzieć ich liczbę. Siariputro, wszystkie czujące istoty słyszące to, powinny złożyć ślubowanie w celu odrodzenia się w tej czystej krainie. Z jakiego powodu? Gdy się tak odrodzą, wiele wysokich i zasłużonych osób będzie w stanie dołączyć i być wspólnie w jednym miejscu. Siariputro, istoty posiadające niewiele korzeni dobroci i przyczyn zasługi i cnót, nie mogą osiągnąć odrodzenia w tej krainie. 9. “Śāriputra, if there is a virtuous man or virtuous woman who hears and speaks ‘Amitābha Buddha,’ holding and maintaining his name for one, two, three, four, five, six, or seven days single-mindedly without confusion, then at the end of his or her life, Amitābha Buddha will appear with the multitude of holy beings. At the end of this person’s life, with a mind unconfused, he or she will quickly attain rebirth in Amitābha Buddha’s land of Sukhāvatī. Śāriputra, because I see this benefit, I speak these words: if there are sentient beings who hear this teaching, they should vow to be born in this land.

  9. Siariputro, jeżeli jest mężczyzna lub kobieta z duchowymi zasługami, która słyszy i mówi ‘buddha Amitabha’, trzymając i zachowując jego imię w umyśle przez jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lub siedem dni w skupieniu i bez zamieszania, wtedy na koniec życia buddha Amitabha ukaże się jej w otoczeniu wielu świętych istot. Na koniec życia takiej osoby, z umysłem, w którym nie będzie zamieszania, osiągnie ona szybko odrodzenie w Sukhawati, krainie buddhy Amitabhy. Siariputro, ponieważ widzę tę korzyść, mówię te słowa: jeżeli są czujące istoty, które słyszą tę naukę, powinny złożyć ślubowanie w celu odrodzenia się w tej czystej krainie. 10. “Śāriputra, thus do I now praise and extoll the inconceivable merits and virtues of Amitābha Buddha. In the East there are also Akśobhya Buddha, Appearance of Sumeru Buddha, Great Sumeru Buddha, Radiance of Sumeru Buddha, Wondrous Sound Buddha, and thusly as many buddhas as there are sand grains in the Ganges River. Each in his own land sends out a broad and long tongue completely covering three thousand great thousand-worlds, speaking these true words: ‘All you sentient beings should believe this sūtra, which all buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, and are truly protective and mindful of.’

  10. Siariputro, w ten sposób teraz oddaję cześć i wychwalam niewyobrażalne zasługi i cnoty buddhy Amitabhy. Na wschodzie jest również buddha Akśobhja, buddha Merudhwadźa, buddha Mahameru, buddha Meruprabhasa, buddha Mandźughosia i dalej tak wielu buddhów, jak wiele jest ziarenek piasku w rzece Ganges. Każdy z nich w swojej czystej krainie wysyła szeroki i długi język kompletnie pokrywający trzy tysiące wielkich grup tysiąca światów, mówiąc te słowa prawdy: ‘Wy, wszystkie czujące istoty, powinniście wierzyć tej sutrze, którą chwalą wszyscy buddhowie z powodu jej niewyobrażalnej zasługi i cnoty oraz chronią ją prawdziwie i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi’. 11. “Śāriputra, in the southern world realm there are Lamp of the Sun and Moon Buddha, Renowned Radiance Buddha, Great Flaming Shoulders Buddha, Lamp of Sumeru Buddha, Immeasurable Vigor Buddha, and thusly as many buddhas as there are sand grains in the Ganges River. Each in his own land sends out a broad and long tongue completely covering three thousand great thousand-worlds, speaking these true words: ‘All you sentient beings should believe this sūtra, which all buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, and are truly protective and mindful of.’

  11. Siariputro, w południowej sferze istnienia są buddha Ciandrasurjapradipa, buddha Jakahprabha, buddha Maha Arsiskandha, buddha Merupradipa, buddha Anantawirja i dalej tak wielu buddhów, jak wiele jest ziarenek piasku w rzece Ganges. Każdy z nich w swojej czystej krainie wysyła szeroki i długi język kompletnie pokrywający trzy tysiące wielkich grup tysiąca światów, mówiąc te słowa prawdy: ‘Wy, wszystkie czujące istoty, powinniście wierzyć tej sutrze, którą chwalą wszyscy buddhowie z powodu jej niewyobrażalnej zasługi i cnoty oraz chronią ją prawdziwie i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi’. 12. “Śāriputra, in the western world realm there are Amitāyus Buddha, Innumerable Qualities Buddha, Immeasurable Banner Buddha, Great Radiance Buddha, Great Brilliance Buddha, Jeweled Characteristics Buddha, Clear Light Buddha, and thusly as many buddhas as there are sand grains in the Ganges River. Each in his own land sends out a broad and long tongue completely covering three thousand great thousand-worlds, speaking these true words: ‘All you sentient beings should believe this sūtra, which all buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, and are truly protective and mindful of.’

  12. Siariputro, w zachodniej sferze istnienia są buddha Amitajus, buddha Amitalaksiana, buddha Amitadhwadźa, buddha Mahaprabha, buddha Mahanirbhasa, buddha Ratnalaksiana, buddha Siuddharaśmiprabha i dalej tak wielu buddhów, jak wiele jest ziarenek piasku w rzece Ganges. Każdy z nich w swojej czystej krainie wysyła szeroki i długi język kompletnie pokrywający trzy tysiące wielkich grup tysiąca światów, mówiąc te słowa prawdy: ‘Wy, wszystkie czujące istoty, powinniście wierzyć tej sutrze, którą chwalą wszyscy buddhowie z powodu jej niewyobrażalnej zasługi i cnoty oraz chronią ją prawdziwie i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi’. 13. “Śāriputra, in the northern world realm there are Flaming Shoulders Buddha, Most Victorious Sound Buddha, Indestructible Buddha, Born of the Sun Buddha, Net of Brilliance Buddha, and thusly as many buddhas as there are sand grains in the Ganges River. Each in his own land sends out a broad and long tongue completely covering three thousand great thousand-worlds, speaking these true words: ‘All you sentient beings should believe this sūtra, which all buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, and are truly protective and mindful of.’

  13. Siariputro, w północnej sferze istnienia są buddha Arsiskandha, buddha Waiśwanaranirghosia, buddha Duśpradharsia, buddha Aditjasambhawa, buddha Dzialiniprabha i dalej tak wielu buddhów, jak wiele jest ziarenek piasku w rzece Ganges. Każdy z nich w swojej czystej krainie wysyła szeroki i długi język kompletnie pokrywający trzy tysiące wielkich grup tysiąca światów, mówiąc te słowa prawdy: ‘Wy, wszystkie czujące istoty, powinniście wierzyć tej sutrze, którą chwalą wszyscy buddhowie z powodu jej niewyobrażalnej zasługi i cnoty oraz chronią ją prawdziwie i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi’. 14. “Śāriputra, in the nadir world realm there are Lion Buddha, Renown Buddha, Renowned Radiance Buddha, Dharma Buddha, Dharma Banner Buddha, Dharma Maintainer Buddha, and thusly as many buddhas as there are sand grains in the Ganges River. Each in his own land sends out a broad and long tongue completely covering three thousand great thousand-worlds, speaking these true words: ‘All you sentient beings should believe this sūtra, which all buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, and are truly protective and mindful of.’

  14. Siariputro, w nadirowej sferze istnienia są buddha Simha, buddha Jakas, buddha Jasiaprabhawa, buddha Dharma, buddha Dharmadhwadzia, buddha Dharmadhara i dalej tak wielu buddhów, jak wiele jest ziarenek piasku w rzece Ganges. Każdy z nich w swojej czystej krainie wysyła szeroki i długi język kompletnie pokrywający trzy tysiące wielkich grup tysiąca światów, mówiąc te słowa prawdy: ‘Wy, wszystkie czujące istoty, powinniście wierzyć tej sutrze, którą chwalą wszyscy buddhowie z powodu jej niewyobrażalnej zasługi i cnoty oraz chronią ją prawdziwie i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi’. 15. “Śāriputra, in the zenith world realm there are Brahma Sound Buddha, Constellation King Buddha, Fragrance Above Buddha, Fragrant Radiance Buddha, Great Flaming Shoulders Buddha, Assorted Jewel Flower Adorned Body Buddha, Sāla Tree King Buddha, Jewel Flowers of Virtue Buddha, Seeing Every Meaning Buddha, Sumeru Likeness Buddha, and thusly as many buddhas as there are sand grains in the Ganges River. Each in his own land sends out a broad and long tongue completely covering three thousand great thousand-worlds, speaking these true words: ‘All you sentient beings should believe this sūtra, which all buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, and are truly protective and mindful of.’

  15. Siariputro, w zenitowej sferze istnienia są buddha Brahmaghosia, buddha Naksiatraradźa, buddha Gandhottama, buddha Gandhaprabhasa, buddha Maha Arsiskandha, buddha Ratnakusumasampusipitagatra, buddha Salendraradźa, buddha Ratnotpalaśri, buddha Sarwarthadarsia, buddha Sumerukalpa i dalej tak wielu buddhów, jak wiele jest ziarenek piasku w rzece Ganges. Każdy z nich w swojej czystej krainie wysyła szeroki i długi język kompletnie pokrywający trzy tysiące wielkich grup tysiąca światów, mówiąc te słowa prawdy: ‘Wy, wszystkie czujące istoty, powinniście wierzyć tej sutrze, którą chwalą wszyscy buddhowie z powodu jej niewyobrażalnej zasługi i cnoty oraz chronią ją prawdziwie i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi’. 16. “Śāriputra, with regard to the meaning, why is it called a sūtra that all buddhas are truly protective and mindful of? Śāriputra, if there are virtuous men and virtuous women who hear, accept, and maintain this sūtra, and hear the names of all these buddhas, these virtuous men and virtuous women will truly be protected and watched over by every buddha. In all cases they attain non-regression from Anuttarā Samyaksambodhi. For this reason, Śāriputra, all of you should accept and believe my words, which are truly spoken by all buddhas. Śāriputra, if there are people who have already made the vow, who are making the vow presently, or who will make the vow to be born in the land of Amitābha Buddha, then these people all attain non-regression from Anuttarā Samyaksambodhi. Whether in a past life, present life, or future life, they will be in this land. Śāriputra, it is for this reason that all virtuous men and virtuous women who believe this should vow to be born in this land.

  16. Siariputro, odnośnie jej znaczenia, dlaczego nazywana jest sutrą, którą wszyscy buddhowie prawdziwie chronią i są z należytą uwagą całkowicie jej świadomi? Siariputro, jeżeli są cnotliwi mężczyźni i cnotliwe kobiety, którzy słyszą, akceptują i zachowują tę sutrę oraz słyszą imiona wszystkich tych buddhów, to każdy buddha będzie tych cnotliwych mężczyzn i cnotliwe kobiety prawdziwie chronił i czuwał nad nimi. We wszystkich przypadkach osiągną oni bezpowrotne anuttara samyaksambodhi. Z tego powodu, Siariputro, Wy wszyscy powinniście zaakceptować i wierzyć moim słowom, które tak naprawdę są mówione przez wszystkich buddhów. Siariputro, jeżeli są osoby, które już to ślubowały, które ślubują to obecnie lub które złożą ślubowanie w celu odrodzenia się w czystej krainie buddhy Amitabhy, to wszystkie te osoby osiągną bezpowrotne anuttara samyaksambodhi. Czy to w przeszłym żywocie, obecnym lub przyszłym żywocie, one będą w tej czystej krainie. Siariputro, właśnie z tego powodu wszyscy cnotliwi mężczyźni i cnotliwe kobiety, którzy w to wierzą, powinni złożyć ślubowanie w celu odrodzenia się w tej krainie. 17. “Śāriputra, as I now praise the inconceivable merits and virtues of all buddhas thusly, they also speak of my inconceivable merits and virtues, saying: ‘Śākyamuni Buddha is able to accomplish what is extremely difficult and exceedingly rare! Within this Sahā world, in the world of the five impurities — the impurity of the kalpa, the impurity of views, the impurity of afflictions, the impurity of sentient beings, and the impurity of life — he attains Anuttarā Samyaksambodhi and speaks this Dharma that is so difficult to believe!’ Śāriputra, understand that in the world of the five impurities, I perform this difficult task, attaining Anuttarā Samyaksambodhi, and in every world speaking this Dharma that is difficult to believe, so very difficult!”

  17. Siariputro, jako że teraz w ten sposób oddaję cześć i wychwalam niewyobrażalne zasługi i cnoty wszystkich buddhów, oni również opowiadają o moich niewyobrażalnych zasługach i cnotach, mówiąc: ‘Buddha Śakjamuni potrafi dokonać tego, co jest ekstremalnie trudne i niezmiernie rzadkie! W tym świecie Saha, świecie pięciu splamień — splamienia kalpy, splamienia poglądów, splamienia umysłowych przypadłości, splamienia czujących istot i splamienia długości życia — osiąga on anuttara samyaksambodhi i głosi tę Dharmę, w którą tak trudno uwierzyć!’ Siariputro, zrozum, że w świecie pięciu splamień, wykonuję to trudne zadanie, osiągając anuttara samyaksambodhi i w każdym świecie głosząc tę Dharmę, w którą tak trudno uwierzyć, tak bardzo trudno! 18. After the Buddha had spoken this sūtra, Śāriputra along with all the bhikshus, as well as the devas, humans, and asuras from every world, heard what the Buddha had said. Blissfully believing and accepting, they paid their respects and departed.

  18. Po tym, jak Buddha wygłosił tę sutrę, Siariputra razem z całą sanghą w pełni wyświęconych mnichów, jak również z dewami, ludźmi i asurami z każdego świata, usłyszeli to, co powiedział Buddha. Błogo wierząc i akceptując to, złożyli mu wyrazy swojego szacunku i odeszli.Tak kończy się „Krótsza Sutra Sukhawatiwjuha”.Krótsza Sutra Sukhawatiwjuha” została przełożona z chińskiego na angielski z Tripitaki Taiszo, tom 12, numer 366, przez Lapis Lazuli Texts, LapisLazuliTexts.com

Jakąkolwiek duchową zasługę, jaka mogłaby przypadkiem wyniknąć z moich skromnych prób przekładu tej świętej sutry na język polski, w całości dedykuję mojemu oświeconemu, świętemu guru, Jego Świątobliwości Panczen Lamie, będącemu ucieleśnieniem buddhy Amitabhy, w intencji jego bezwarunkowej, nieograniczonej wolności, długiego życia, doskonałego zdrowia oraz niezwłocznego spełnienia jego altruistycznych życzeń dla dobra wszystkich czujących i cierpiących istot.


Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, sierpień 2011.

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
Shorter Sukhavativyuha Sutra


Przekład alternatywny z chińskiego:
The Smaller Sukhavativyuha Sutra
Translated from the Chinese version of Kumarajiva by Nishu Utsuki,
the Educational Department of the West Hongwanji, Kyoto, Japan 1924.
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats