PRZEDMOWA


„Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”
 1. We, at Thubten Dhargye Ling, are very happy for the opportunity to present His Holiness the Dalai Lama’s lam-rim teachings in book form. Due to changing times and circumstances, more and more people in the West are taking a serious interest in Buddhism, or Dharma. It is for this reason that when His Holiness visited Los Angeles in 1997 to teach on Nagarjuna’s „Precious Garland”, I requested that he return in 2000 to give a teaching on the lam-rim. His Holiness accepted this request very happily. I did not ask for His Holiness to teach a specific lam-rim text, but out of his deep insight and altruism, he decided to combine two lam-rim texts—Atisha’s „Lamp for the Path to Enlightenment” and Lama Tsongkhapa’s concise lam-rim, „Lines of Experience”.

  My, z buddyjskiego ośrodka Dharmy Thubten Dhargye Ling, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy okazję przedstawić nauki Lam-rim Jego Świątobliwości Tenzina Gjatso, XIV-tego Dalajlamy Tybetu w formie książki. Z powodu zmieniających się czasów i okoliczności, coraz więcej osób na Zachodzie zaczyna poważnie interesować się buddyzmem lub Dharmą. To właśnie z tego powodu, gdy Jego Świątobliwość odwiedził Los Andżeles w 1997, żeby nauczać o „Cennej girlandzie” Nagardziuny, poprosiłem aby powrócił w roku 2000, żeby nauczać na temat Lam-rim. Jego Świątobliwość zaakceptował tę prośbę z radością. Nie poprosiłem Jego Świątobliwości, aby nauczał konkretnego tekstu Lam-rim, ale powodowany swoim altruizmem i głębokim wglądem zdecydował się on wybrać dwa teksty Lam-rim — „Lampa na ścieżkę do oświecenia Aczarji Atisi Dipamkary Śridźniany (982–1054) oraz zwięzły tekst „Wersety doświadczeń Lamy Dźe Tsongkhapy Losanga Dragpy (1357–1419).

 2. Buddhism originated from its founding teacher, Shakyamuni Buddha, who gave 84,000 forms of teaching. Lam-rim means “stages of the path to enlightenment.” It was the great Indian master, Atisha, who wrote the first lam-rim text, „Lamp for the Path to Enlightenment”, which condenses all 84,000 teachings into a single body of work. Atisha wrote this text in Tibet at the request of a Tibetan king. He then sent the text to India, where all the great realized scholars and mahasiddhas received it with praise and appreciation. It must be due to the good fortune and merit of the Tibetan people, they said, that Atisha had composed such a wonderful text.

  Buddyzm pochodzi od swojego nauczyciela-założyciela, Buddhy Siakjamuniego, który dał nauki Dharmy w 84 tysiącach form. Lam-rim oznacza: “stopnie ścieżki do oświecenia”. Wielki indyjski mistrz Atisia był tym, który napisał pierwszy tekst Lam-rim, „Lampę na ścieżkę do oświecenia”, w którym skondensował wszystkie 84 tysiące nauk w jednej pracy. Atisia napisał ten tekst w Tybecie na prośbę tybetańskiego króla. Następnie wysłał ten tekst do Indii, gdzie wszyscy wielcy urzeczywistnieni uczeni i mahasiddhowie przyjęli go z uznaniem i pochwałą. Mówi się, że musiało to być związane z dużym szczęściem i nagromadzeniem duchowych zasług przez Tybetańczyków, że Atisia skomponował taki piękny tekst.

 3. Atisha’s lam-rim text is very brief but extremely profound, and Lama Tsongkhapa knew that without some further explanation, many people would not be able to understand everything that it contained. Taking Atisha’s lam-rim as the root text, Lama Tsongkhapa elucidated the teachings in three different versions: the Great Lam-rim, the Middling Lam-rim and the Short Lam-rim.

  Tekst Lam-rim Atisi jest bardzo skrótowy, ale ekstremalnie głęboki i Lama Tsongkhapa wiedział, że bez dalszych wyjaśnień wiele osób nie będzie w stanie zrozumieć wszystkiego, co zawiera. Biorąc sobie Lam-rim Atisi za tekst źródłowy, Lama Tsongkhapa wyjaśnił nauki w nim zawarte w trzech różnych wersjach: krótkiej, średniej i wielkiej [Lam-rim Czenmo].

 4. I believe that His Holiness the Dalai Lama has very deep reasons for giving these lam-rim teachings. Many of us wish to practice the tantric path with the sincere hope of achieving complete enlightenment as soon as possible. For us to become completely enlightened through the practice of tantra, however, there are some essential preliminaries that we need to practice first. To be truly qualified to practice tantra, we need to cultivate the three principal paths—renunciation, bodhicitta (the altruistic mind of enlightenment) and the wisdom realizing emptiness. The lam-rim teachings cover all these subjects in great detail.

  Wierzę, że Jego Świątobliwość Dalajlama ma bardzo głębokie powody, aby dać te nauki Lam-rim. Wielu z nas pragnie praktykować ścieżkę wadźrajany mając szczerą nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie całkowitego oświecenia. Jednak abyśmy stali się całkowicie oświeceni poprzez praktykę wadźrajany, musimy najpierw wykonać pewne niezbędne praktyki wstępne. Aby mieć prawdziwe kwalifikacje do praktyki wadźrajany musimy kultywować trzy zasadnicze ścieżki — szlachetne wyrzeczenie się samsary, bodhicittę (altruistyczny umysł oświecenia) oraz mądrość urzeczywistniającą pustkę. Nauki Lam-rim zajmują się tymi tematami bardzo szczegółowo.

 5. If we cannot achieve realization of these paths before engaging in tantra, we should at least have familiarized our mind with them and gained some experience in their practice. In this respect, the lam-rim teachings are indispensable guides. We find explanations of the three principal paths throughout all the Buddha’s teachings but what the lam-rim does is to present them in a manner that is relatively easy to comprehend and practice.

  Jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć urzeczywistnienia tych ścieżek zanim zaangażujemy się w praktykę wadźrajany, to powinniśmy przynajmniej zaznajomić z nimi nasz umysł i zdobyć jakieś doświadczenie w ich praktyce. W tym względzie nauki Lam-rim stanowią niezbędny przewodnik. We wszystkich naukach Buddhy można znaleźć wyjaśnienia tych trzech zasadniczych ścieżek, ale nauki Lam-rim przedstawiają je w sposób względnie łatwy do zrozumienia i praktyki.

 6. Whenever His Holiness the Dalai Lama gives a public teaching, he presents the text in a very skillful way that meets the needs of people and practitioners at all levels. This lam-rim teaching is no exception. It is my belief that by reading the profound yet easy to follow commentary in this publication, many practitioners will receive tremendous benefit. Because of the depth of His Holiness the Dalai Lama’s spiritual experiences and realizations, as well as his skillful methods and infinite compassion and wisdom, his teachings are unsurpassed by any other. In order to preserve these invaluable teachings, not only for the present generation but for all future ones, we at Thubten Dhargye Ling, are making every effort to ensure that they are available to the public in the form of videotapes, audiotapes and books.

  Kiedy Jego Świątobliwość Dalajlama daje publiczne nauki, przedstawia tekst w bardzo zręczny sposób, który odpowiada potrzebom osób na wszystkich poziomach. Te nauki Lam-rim nie są wyjątkiem. Wierzę, że dzięki czytaniu tego głębokiego ale łatwego do zrozumienia komentarza zawartego w tej publikacji, wielu praktykujących bardzo na tym skorzysta. Z powodu głębokości duchowych doświadczeń i urzeczywistnień Jego Świątobliwości Dalajlamy, jak również jego zręcznych metod oraz nieskończonego współczucia i mądrości, jego nauki są niedoścignione. W tym celu, aby zachować te bezcenne nauki, nie tylko dla obecnego pokolenia, ale również dla wszystkich przyszłych, my z Thubten Dhargye Ling, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić to, że są one publicznie dostępne w formie wideo, audio oraz książkowej.

 7. I would very much like to encourage readers to read this lam-rim commentary over and over again. With each reading and contemplation, you will gain deeper insight into these teachings and find better ways to apply them to your own mental development. In Buddhism, we talk about cultivating three types of wisdom; those arising through listening to teachings, contemplating their meaning and meditating on the ascertained meaning.

  Bardzo chciałbym zachęcić do tego, aby przeczytać ten komentarz Lam-rim wielokrotnie. Po każdym czytaniu i kontemplacji osiągniecie głębszy wgląd w te nauki i znajdziecie lepszy sposób na zastosowanie ich w celu rozwijania waszego umysłu. W buddyzmie mówimy o kultywowaniu trzech typów mądrości — tej pochodzącej ze słuchania nauk, z kontemplowania ich znaczenia oraz z medytacji nad ich właściwym znaczeniem.

 8. These three types of wisdom have to arise sequentially in our mind stream. Through listening to teachings, we gain understanding; through contemplation, we deepen this understanding; through meditation, we apply the teachings to ourselves—in other words, we engage in the practice. We are very fortunate to have this wonderful human life and the opportunity to study and practice these teachings. We should make our best efforts, therefore, to follow the Dharma so that we will experience the benefits not only in this lifetime but also in many future lifetimes—and not just for ourselves but for other sentient beings as well.

  Te trzy typy mądrości muszą pojawić się kolejno w naszym umyśle. Poprzez słuchanie nauk osiągamy zrozumienie; poprzez kontemplację pogłębiamy to zrozumienie; poprzez medytację stosujemy te nauki do siebie — innymi słowy, angażujemy się w ich praktykę. Jest to wielkie szczęście, że mamy to wspaniałe ludzkie życie i okazję do studiowania i praktykowania tych nauk. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby podążać ścieżką Dharmy, tak aby doświadczyć duchowych korzyści nie tylko w tym życiu, ale również w wielu przyszłych — i nie tylko dla siebie, ale również dla innych czujących istot.

 9. We at Thubten Dhargye Ling, hope that through contemplating and meditating on these teachings, readers will gain great spiritual benefit. We hope that this publication will facilitate greater intimacy with the three principal paths of renunciation, altruism and the wisdom of emptiness. May we all be able to cultivate these paths within our own minds.

  My z Thubten Dhargye Ling mamy nadzieję, że poprzez kontemplowanie i medytowanie nad tymi naukami, czytelnicy odniosą wielkie duchowe korzyści. Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże w lepszym zapoznaniu się z trzema zasadniczymi ścieżkami wyrzeczenia, altruizmu i mądrości pustki. Niechaj wszyscy będziemy mogli kultywować te ścieżki w naszych umysłach.

 10. We dedicate the virtue arising from this publication to the long life of His Holiness the Dalai Lama and all other great spiritual masters who uphold the pure teachings of the Buddha for the benefit of others.

  Dedykujemy zasługę pochodzącą z tej publikacji w intencji długiego życia Jego Świątobliwości Dalajlamy i wszystkich innych wielkich mistrzów duchowych, którzy wspierają czyste nauki Buddhy dla dobra innych.

 11. May this world be free of sickness, starvation, warfare and weapons of mass destruction. May we all be able to accumulate the necessary facilities for our own well-being and for the attainment of peace in the world, and may we develop the ability to extend our affection and love beyond ourselves so that we can all learn to help and care for one another better.

  Niechaj ten świat będzie wolny od chorób, głodu, wojny i broni masowej zagłady. Niechaj wszyscy będziemy w stanie zgromadzić konieczne warunki dla naszego dobrobytu i dla osiągnięcia pokoju na świecie i niechaj rozwijamy zdolności obdarzania naszymi uczuciami i miłością w około, tak że wszyscy będziemy mogli nauczyć się lepiej nieść pomoc i dbać o siebie nawzajem.


— Venerable geshe Tsultim Gyeltsen
Spiritual Master and Director
Thubten Dhargye Ling, Tibetan Monastery
Long Beach, California, USA

— Czcigodny gesze Tsultim Gyeltsen
mistrz duchowy i dyrektor
tybetańskiego klasztoru Thubten Dhargye Ling
Long Beach, Kalifornia, USA
Z tybetańskiego na angielski przełożył gesze Thupten Jinpa Ph.D., 2002. Z angielskiego przełożył mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski (getsul Lhundrub Dzinpa). Przekładu dokonano na podstawie tekstu: „Illuminating the Path to Enlightenment”. Książka ta jest komentarzem do dwóch historycznie ważnych tekstów buddyjskich nauk Lam-rim: „Lampa na ścieżkę do oświecenia Aczarji Atisi Dipamkary Śridźniany (982–1054) oraz „Wersety doświadczeń Lamy Dźe Tsongkhapy Losanga Dragpy (1357–1419). Przekład Przedmowy ukończono w sierpniu 2012.„Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”

Szanowny Czytelniku, ta piękna i wartościowa książka XIV-tego Dalajlamy Tybetu, „Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”, ISBN 0-9623421-6-5 nie wymaga opłacania ani praw autorskich, ani wydawniczych. W dodatku do tego, że jest ona powszechnie dostępna w internecie, to w angielskojęzycznej wersji, w formie drukowanej jest również przeznaczona do darmowej dystrybucji. Być może warto byłoby udostępnić ją w polskim przekładzie w klasycznej formie drukowanej do darmowej dystrybucji również w Polsce? Jeżeli uważasz, że to dobry pomysł, to prosimy o kontakt. „The gift of the Dhamma excels all gifts”, Dhammapada, Verse 354.