ROZDZIAŁ VIII.
Ceremonia wzbudzenia bodhicitty


Jego Świątobliwość Tenzin Gjatso,
XIV Dalajlama Tybetu
 1. Wprowadzenie
 2. Praktyka Siedmioczęściowa
 3. Ceremonia wzbudzenia bodhicitty

 1. Wprowadzenie
  1. TO PARTICIPATE IN THE CEREMONY for affirming and enhancing your generation of the altruistic intention, first visualize that Shakyamuni Buddha is here in person, surrounded by such disciples as Maitreya, Manjushri, Nagarjuna, Arya Asanga and the other great Indian masters of the past, whose writings we continue to enjoy and derive benefit from to this day and which serve to open our eye of awareness. Reflect upon the kindness of these masters, as well as that of the Buddha and the bodhisattvas. Also imagine the presence of the great masters from all four traditions of Tibetan Buddhism—Nyingma, Sakya, Kagyü and Gelug—going back to when Buddhism first started to flourish in Tibet in the seventh to eighth centuries. Practitioners from other Buddhist traditions should visualize the lineage masters and historical teachers of their own traditions in the assembly.

   Aby uczestniczyć w ceremonii utwierdzenia i wzmocnienia procesu wzbudzania w waszych umysłach altruistycznej intencji, najpierw dokonajcie wizualizacji Buddhy Siakjamuniego, tak jak gdyby był obecny tutaj osobiście, otoczony przez takich swoich uczniów, jak Maitreja, Mańdźiuśri, arja Nagardziuna, arja Asanga oraz innych wielkich indyjskich mistrzów mahajany z przeszłości, których pisma w dalszym ciągu są doceniane i stanowią źródło korzyści duchowych aż do chwili obecnej, służąc otwieraniu naszego oka mądrości. Oddajcie się refleksji nad przysługami, jakie ci mistrzowie nam wyświadczyli współnie z Buddhą i bodhisattwami. Dokonajcie również wizualizacji obecności wielkich mistrzów ze wszystkich czterech tradycji buddyzmu tybetańskiego — Nyingma, Sakja, Kagju i Gelug — idąc wstecz do momentu, gdy buddyzm po raz pierwszy zaczął rozkwitać w Tybecie na przełomie siódmego i ósmego wieku. Praktykujący z innych tradycji buddyjskich powinni wizualizować grono mistrzów linii przekazu oraz postacie historycznych nauczycieli z ich własnych tradycji.

  2. Most importantly, visualize that you are surrounded by all other sentient beings. If this is difficult, simply reflect upon the fundamental equality of yourself and all other sentient beings insofar as the natural desire to seek happiness and overcome suffering is concerned. Just as you have the right and natural potential to fulfill this basic aspiration to be happy and overcome suffering, so too do all the other infinite sentient beings.

   Najważniejsze, abyście zwizualizowali się, jako otoczeni przez wszystkie istoty czujące. Jeżeli będzie to trudne, to po prostu dokonajcie refleksji nad fundamentalną równością was i wszystkich istot czujących, w sensie wspólnego wszystkim naturalnego pragnienia szczęścia i dążenia do przezwyciężenia cierpienia. Tak jak wy macie prawo i naturalny potencjał do tego, aby spełnić tę podstawową aspirację bycia szczęśliwym i pokonania wszelkiego cierpienia, tak też ma je nieskończenie wiele innych istot czujących.

  3. Then reflect on the fact that when you think of your own self-interest, regardless of your level of importance, you are simply thinking about the concerns of a single individual, but when you think of the interests of others, you are thinking about the welfare of an infinite number of beings. To sacrifice the welfare of countless others for the benefit of one, therefore, is not only foolish but also immoral. Furthermore, it is impractical, because it is a deluded way of trying to fulfill your own aspirations.

   Następnie podejmijcie refleksję nad faktem, że gdy wy myślicie o swoich własnych korzyściach, bez względu na to na jakim poziomie ważności znajdujecie się, to myślicie jedynie o troskach jednej osoby, ale gdy myślicie o korzyściach innych, to wtedy troszczycie się o dobro nieskończenie wielu istot. Dlatego decyzja poświęcenia dobra nieskończenie wielu innych istot dla dobra jednej osoby, jest nie tylko głupia, ale również niemoralna. Ponadto, jest to niepraktyczne, ponieważ jest to bałamutny sposób próbowania zrealizowania własnych aspiracji.

  4. Next contemplate the idea that you have held this self-centeredness and self-cherishing attitude at the core of your being since beginningless time, continually trying to fulfill your basic aspirations to be happy and overcome suffering from a self-centered perspective. But if you look at the situation you’re in today, you’ll see that actually, you haven’t made any progress, even after this infinite number of lifetimes. If self-centeredness really had the potential to bring you the benefits you seek, it should have done so by now.

   Następnie kontemplujcie tę ideę, że utrzymywaliście tę egocentryczną i egoistyczną postawę w centrum swego istnienia przez nieskończenie długi czas, ciągle próbując zrealizować Waszą podstawową aspirację do osiągnięcia szczęścia i pokonania cierpienia z egocentrycznej perspektywy. Ale jeżeli spojrzycie na tę sytuację w której znajdujecie się dzisiaj, to zobaczycie, że rzeczywiście nie zrobiliście żadnych postępów, nawet po tych nieskończenie wielu wcieleniach. Jeżeli egocentryczność rzeczywiście miałaby potencjał, aby przynieść Wam korzyści, których szukaliście, to powinno było to już nastąpić do tej pory.

  5. Conclude, therefore, that under the control of self-cherishing since beginningless time, you have made one mistake after another, and now, it’s enough. Generate the strong determination never to travel this deluded path again. Compare yourself with great beings such as the Buddha and the bodhisattvas on the path to enlightenment and realize that all their achievements have come from working for others instead of for themselves. Make this firm resolution: “As a Dharma practitioner, from now on, I must work for the benefit of all sentient beings. I will attain buddhahood for their sake, to liberate them from suffering and lead them to enlightenment,” and with that, participate in the ceremony for generating bodhicitta.

   Dlatego dochodzicie do tej konkluzji, że przez nieskończenie długi czas pod kontrolą postawy samolubnej [samouwielbienia] popełnialiście jeden błąd po drugim i teraz w końcu macie już tego dosyć. Wzbudźcie w sobie silną determinację, aby już nigdy więcej nie podążać tą oszukańczą ścieżką. Porównajcie się z takimi wielkimi istotami, jak Buddha i bodhisattwowie na ścieżce do oświecenia i zrozumcie, że wszystkie ich osiągnięcia są rezultatem pracy na rzecz innych, zamiast dla siebie. Podejmijcie tę stanowczą decyzję: „Jako praktykujący Dharmę, od teraz muszę pracować dla dobra wszystkich istot czujących. Osiągnę oświecenie z ich powodu, aby wyzwolić je z cierpienia i poprowadzić je do oświecenia”, i z takim postanowieniem weźcie udział w ceremonii wzbudzenia bodhicitty.

 2. Praktyka Siedmioczęściowa
 3. In the eighth verse of A Lamp for the Path, Atisha recommends that the bodhicitta ceremony be preceded by the seven limb puja. If you are participating in this ceremony in order to generate bodhicitta, don’t simply listen to my explanations as a lecture, but fold your hands to your heart and pay attention with deep faith in the buddhas and bodhisattvas. Otherwise, you can just listen as normal.

  W ósmej strofie Lampy na ścieżkę do oświecenia Atisia rekomenduje, aby ceremonia bodhicitty była poprzedzona uroczystym wykonaniem Praktyki Siedmioczęściowej. Jeżeli uczestniczycie w tej ceremonii, aby wzbudzić w sobie bodhicittę, to wtedy nie słuchajcie moich wyjaśnień po prostu jako wykładu, ale złóżcie dłonie jak do modlitwy na wysokości serca i z głęboką wiarą w buddów i bodhisattwów słuchajcie z należytą uwagą. W przeciwnym razie możecie słuchać normalnie.

  1. Składanie hołdu
  2. The first of the seven limbs is the paying of homage. Reflect upon the qualities of Buddha, Dharma and Sangha, particularly the qualities of the Buddha’s enlightened body, speech and mind, such as his omniscient mind, his perfection of the altruistic aspiration and his perfection of the wisdom realizing emptiness. Then cultivate the aspiration to gain the wisdom of the Buddha yourself, and with reverence born from deep admiration and respect for the qualities upon which you have reflected, pay homage to the Buddha.

   Pierwsza z siedmiu części, to składanie hołdu. Oddajcie się refleksji nad cechami Buddhy, Dharmy i Sanghi, a szczególnie nad cechami oświeconego ciała, mowy i umysłu Buddhy, takimi jak jego wszechwiedzący umysł, doskonałość jego altruistycznej aspiracji oraz doskonałość jego mądrości urzeczywistniającej pustkę. Następnie kultywujcie aspirację do osiągnięcia mądrości Buddhy i z pietyzmem wynikającym z głębokiego podziwu i szacunku dla cech będących obiektami wcześniejszej refleksji, złóżcie hołd Buddzie.

  3. Składanie ofiar
  4. The second limb is that of making offerings. Imagine offering whatever you own, such as your body and resources, to all the buddhas and bodhisattvas. You can also offer mentally everything else that exists in the Universe. Most importantly, however, you should offer all your past virtuous actions of body, speech and mind. You can imagine these positive activities in the form of various articles of offering or you can reflect upon your entire collection of merit and, from the depths of your heart, offer it up to all the buddhas and bodhisattvas.

   Druga z siedmiu części, to składanie ofiar. Wyobraźcie sobie ofiarowanie czegokolwiek z tego, co posiadacie, jak wasze ciało i zasoby, wszystkim buddhom i bodhisattwom. Możecie również mentalnie ofiarować wszystko, co istnieje we Wszechświecie. Jednakże najważniejsze jest to, że powinniście ofiarować wszystkie wasze wcześniejsze duchowe zasługi ciała, mowy i umysłu. Możecie wyobrazić sobie te pozytywne działania w formie różnych artykułów ofiarnych albo możecie dokonać refleksji nad całym zbiorem waszych zasług i z głębi serca ofiarować to wszystkim buddhom i bodhisattwom.

  5. Spowiedź
   1. The third limb is the practice of confession, or purification. Reflect upon all the negativities you have ever created through body, speech and mind and how they are all causes for future suffering. Each and every one of us confronts both physical and psychological problems and difficulties; we are beset with sufferings without end, like ripples on a lake, one after the other.

    Trzecią częścią jest praktyka spowiedzi lub oczyszczenia. Oddajcie się refleksji nad wszystkimi waszymi negatywnymi działaniami, jakich kiedykolwiek dokonaliście waszym ciałem, mową i umysłem i zwróćcie uwagę na to, że wszystkie one są przyczynami waszego przyszłego cierpienia. Każdy z nas spotyka w życiu zarówno fizyczne, jak i psychologiczne problemy i trudności; jesteśmy osaczeni cierpieniami, którym nie ma końca, jak zmarszczkom na powierzchni jeziora, jedna za drugą.

   2. As you think about this, understand that suffering does not arise without reason; every problem has its own cause, the root cause being your own negative actions of body, speech and mind. Imagining that you are in the presence of the noble assembly of buddhas and bodhisattvas, fully disclose all your negative actions and, cultivating a heartfelt sense of regret for them, commit yourself to purifying them.

    Kontemplując to, postarajcie się zrozumieć, że cierpienie nie powstaje bez powodu; każdy problem ma swoją przyczynę, a główną przyczyną są Wasze negatywne uczynki ciała, mowy i umysłu. Wyobrażając sobie, że jesteście w obecności szlachetnego zgromadzenia buddhów i bodhisattwów, ujawnijcie im wszystkie swoje negatywne uczynki i w głębi serca kultywując poczucie żalu za nie, podejmijcie zobowiązanie oczyszczenia ich.

  6. Radowanie się
   1. Next is the limb of rejoicing. Reflect upon the wonderful enlightened qualities of the buddhas, particularly those of the historical Buddha. We all know that Shakyamuni Buddha was not a fully enlightened being right from the start. Initially, he was just like us—an ordinary being struggling on the path, with the natural weaknesses and limitations that we all have. What distinguishes the Buddha from us, however, is that he took the practice of bodhicitta to heart. He then embarked upon the path and, as a result of his efforts, eventually attained the fully enlightened state.

    Następną częścią jest radowanie się. Podejmijcie refleksję nad wspaniałymi oświeconymi cechami buddhów, a szczególnie nad cechami historycznego Buddhy. Wszyscy wiemy, że Buddha Siakjamuni nie był w pełni oświecony od samego początku. Początkowo, był taki jak my — zwykłą istotą borykającą się na ścieżce, posiadającą naturalne słabości i ograniczenia, które wszyscy posiadamy. Jednakże, co odróżnia Buddhę od nas, to fakt, że wziął sobie do serca praktykę bodhicitty. Następnie zaczął podążać ścieżką i w rezultacie swoich wysiłków ostatecznie osiągnął stan oświecenia.

   2. Therefore, in this practice, rejoice in the Buddha’s enlightened qualities and the entire path to enlightenment. Then focus your attention on the bodhisattvas on the last three of the ten bodhisattva grounds [Skt: bhumi], who have totally overcome their afflictive thoughts and emotions and are on the threshold of buddhahood. Reflecting upon such beings, develop a deep sense of admiration for their realizations and other spiritual attainments.

    Dlatego, w tej części praktyki, radujcie się oświeconymi cechami Buddhy Siakjamuniego i tym, że przeszedł on całą ścieżkę do oświecenia. Następnie skupcie swoją uwagę na bodhisattwach przebywających na trzech ostatnich z dziesięciu poziomów [sanskryt: bhumi], którzy totalnie przezwyciężyli swoje fundamentalne negatywne myśli i emocje i którzy są na progu oświecenia. W czasie refleksji nad takimi bodhisattwami, rozwijajcie w sobie głębokie poczucie podziwu dla ich urzeczywistnień i innych duchowych osiągnięć.

   3. Then focus your attention on the bodhisattvas on the first seven grounds. Although they have yet to overcome the power of their afflictions, they are still arya bodhisattvas—bodhisattvas who have a realization of emptiness. Reflecting upon their qualities, develop a deep sense of admiration for them. Next, shift your attention to the bodhisattvas on the first two of the five paths, the paths of accumulation and preparation. They are almost at the same level as us, particularly those on the first path. In a sense, the bodhisattvas right at the beginning of the path are even more amazing than those who are more advanced, because despite being under the control of afflictions such as attachment and hostility, they still have the courage to commit themselves to the ideals of bodhicitta.

    Następnie skupcie swoją uwagę na bodhisattwach z pierwszych siedmiu poziomów. Chociaż jeszcze nie przezwyciężyli oni mocy swoich fundamentalnych mentalnych przyczyn i warunków cierpienia [afflictions, mental afflictions, afflictive emotions], to są już bodhisattwami arjami — bodhisattwami, którzy urzeczywistnili pustkę. Podejmując refleksję nad ich cechami, rozwijajcie w sobie głębokie poczucie podziwu dla nich. Następnie skierujcie swoją uwagę na bodhisattwów na pierwszych dwóch z pięciu ścieżek, ścieżek akumulacji i przygotowania. Są prawie na tym samym poziomie, co my, szczególnie ci na pierwszej ścieżce. W pewnym sensie, bodhisattwowie na samym początku ścieżki są nawet bardziej zdumiewający niż ci, którzy są bardziej zaawansowani, ponieważ mimo tego, że są pod kontrolą swoich fundamentalnych mentalnych przyczyn i warunków cierpienia, takich jak przywiązanie i wrogość, to jednak mają odwagę, aby oddać się ideałom bodhicitty.

   4. We should therefore feel the delight that parents do when their child takes its first faltering steps or speaks its first few words. They don’t criticize their child’s clumsy gait or limited vocabulary but instead are full of wonder. We can view bodhisattvas struggling at the beginning of the path in the same way, as amazing, awe-inspiring beings.

    Dlatego powinniśmy odczuwać taką radość jak rodzice, gdy ich dziecko stawia pierwsze chwiejne kroczki lub zaczyna wymawiać pierwsze kilka słów. Rodzice nie krytykują niezdarnego sposobu chodzenia dziecka lub jego ograniczonego słownictwa, ale są zachwyceni. W ten sam sposób możemy spojrzeć na bodhiosattwów borykających się na początku ścieżki, jako na zdumiewające i wzbudzające podziw istoty.

   5. Having developed a deep sense of admiration for all bodhisattvas, next rejoice at the achievements and qualities of the arhats, who have gained complete freedom from samsara. Also feel a deep appreciation for the attainments of practitioners on the path to liberation.

    Rozwinąwszy w sobie głębokie poczucie podziwu dla wszystkich bodhisattwów, następnie radujcie się osiągnięciami i cechami arhatów, którzy zdobyli kompletne wyzwolenie z samsary. Również głęboko doceńcie osiągnięcia tych wszystkich, którzy praktykują na ścieżce do wyzwolenia.

   6. Finally, rejoice at all the virtue accumulated by your fellow sentient beings and reflect particularly upon your own collection of merit. The fact that you have received a human rebirth endowed with the opportunity to practice Dharma is clear evidence that you have created much merit in the past—encountering the precious, sacred teachings of the Buddha and having an interest in practicing them can only be consequences of past virtuous acts. You have also engaged in many positive, altruistic activities in this life, so, recalling all this virtue, dedicate it to the welfare of all sentient beings and rejoice in the opportunities you have had to create all this merit.

    Na zakończenie radujcie się duchowymi zasługami zebranymi przez zwykłe istoty czujące oraz szczególnie oddajcie się refleksji nad waszym własnym zbiorem zasług. Z faktu, że odrodziliście się jako ludzie obdarzeni sposobnością do praktyki Dharmy jasno wynika, że wytworzyliście wiele zasług w przeszłości. Spotkaliście cenne, święte nauki Buddhy i jesteście zainteresowani ich praktyką, a to może być jedynie konsekwencją cnotliwych uczynków z przeszłości. Zaangażowaliście się również w wiele pozytywnych, altruistycznych form działalności w tym życiu, więc przypominając sobie całą tę zasługę zadedykujcie ją dla dobra wszystkich istot czujących i radujcie się faktem posiadania tych wszystkich okazji do wytworzenia tych wszystkich zasług.

  7. Upraszanie
  8. Fifth is the limb of requesting the buddhas to turn the wheel of Dharma. This practice is associated with the Buddha in his nirmanakaya form. Direct your attention to those newly enlightened buddhas who have not yet started to teach Dharma and beg them to turn the wheel of Dharma in order to fulfill their pledge to work for the benefit of all sentient beings.

   Piątą częścią jest upraszanie buddhów o zakręcenie kołem Dharmy. Ta praktyka jest związana z Buddhą w formie nirmanakaji. Zwróćcie swoją uwagę na tych nowo oświeconych buddhów, którzy nie zaczęli jeszcze nauczać Dharmy i proście ich, aby zakręcili kołem Dharmy w celu wypełnienia ich zobowiązania do pracy dla dobra wszystkich istot czujących.

  9. Błaganie
  10. The sixth limb is that of appealing to the buddhas not to enter final nirvana. Again, this is mainly directed at buddhas in their nirmanakaya form, who have turned the wheel of Dharma and performed many enlightened deeds. Beg them not to enter final nirvana but to remain serving sentient beings.

   Szóstą część stanowi błaganie buddhów o to, aby nie weszli w stan końcowej nirwany. Tak jak poprzednio, jest to głównie skierowane do buddhów w formie nirmanakaji, którzy zakręcili kołem Dharmy i dokonali wiele oświeconych czynów. Błagajcie ich o to, aby nie weszli w stan końcowej nirwany, ale żeby dalej służyli istotom czującym.

  11. Zadedykowanie duchowej zasługi
  12. The seventh and final limb is that of dedication. Dedicate all the merit you have ever accumulated, particularly that of taking the bodhicitta vow, to the well-being of all sentient beings and to the attainment of enlightenment for their benefit.

   Siódma i ostatnia część to zadedykowanie duchowej zasługi. Zadedykujcie całą zasługą jaką kiedykolwiek zebraliście, szczególnie tę wynikającą z przyjęcia ślubowań bodhisattwy, dla dobra wszystkich istot czujących oraz szczególnie w celu osiągnięcia przez was oświecenia dla ich dobra.

 4. Ceremonia wzbudzenia bodhicitty
  1. The actual ceremony for generating the mind of enlightenment can be conducted on the basis of reading the following three verses. The first presents the practice of taking refuge in the Three Jewels; the second is the actual generation of the altruistic intention; the third helps enhance the mind that has been generated, to sustain it without degeneration.

   Ceremonia wzbudzenia umysłu oświecenia może być prowadzona na podstawie odczytania następujących trzech strof. Pierwsza z nich prezentuje praktykę przyjęcia schronienia w Trzech Klejnotach; w drugiej strofie następuje faktyczne wzbudzenie altruistycznej intencji, a trzecia pomaga wzmocnić i poszerzyć wzbudzoną właśnie w naszym umyśle motywację.

  2. Kneel on one knee, if that is convenient; otherwise, remain seated. While reciting these verses, contemplate their meaning. Remember that as bodhisattva practitioners, when you take refuge in the Three Jewels, you are taking Mahayana refuge, engaging in this practice for the benefit of all sentient beings, and are motivated by the thought of attaining enlightenment for their benefit.

   Uklęknijcie na jednym kolanie, jeżeli to dla was wygodne, a jeżeli nie, to pozostańcie w pozycji siedzącej. Podczas recytowania tych strof kontemplujcie ich znaczenie. Pamiętajcie, że jako praktykujący bodhisattwowie, gdy przyjmujecie schronienie w Trzech Klejnotach, to przyjmujecie schronienie mahajany angażując się w jego praktykę dla dobra wszystkich istot czujących i jesteście motywowani myślą osiągnięcia oświecenia dla ich dobra.

  3. Repeat the following verses three times:

   With the wish to free all beings
   I shall always go for refuge
   To Buddha, Dharma and Sangha.

   Until I reach full enlightenment,
   Inspired by wisdom and compassion,
   Today, in the Buddha’s presence,
   I generate the mind of full awakening
   For the benefit of all sentient beings.

   As long as space remains
   As long as sentient beings remain
   Until then may I too remain
   And dispel the miseries of the world.

   A teraz powtórzcie następujące strofy trzy razy:

   Z intencją wyzwolenia wszystkich istot
   zawsze będę przyjmował schronienie
   w Buddzie, Dharmie i Sandze.

   Dopóki nie osiągnę pełnego oświecenia,
   inspirowany mądrością i współczuciem
   wzbudzam w moim umyśle motywację
   do osiągnięcia pełnego oświecenia
   dla dobra wszystkich czujących istot.

   Tak długo, jak będzie trwała przestrzeń,
   i tak długo, jak będą pozostawać w niej czujące istoty,
   niechaj tak długo ja też z nimi pozostanę,
   aby przeganiać cierpienia ze świata.

  4. In this way, generate the altruistic intention of bodhicitta. Although you have not taken a formal pledge, since you have generated bodhicitta here today, it would be helpful to ensure that your practice of bodhicitta does not degenerate. Therefore, it would be very beneficial for you to recite and think about the meaning of these three verses on a daily basis.

   W ten sposób wzbudźcie w sobie altruistyczną intencję bodhicitty. Chociaż nie złożyliście formalnych ślubowań, ponieważ wzbudziliście w sobie bodhicittę tu i teraz, byłoby pomocne, aby zapewnić to, że wasza praktyka bodhicitty nie będzie się degenerować. Dlatego byłoby dla was bardzo korzystne recytowanie i kontemplowanie znaczenia tych trzech strof na codzień.
  Z tybetańskiego na angielski przełożył gesze Thupten Jinpa Ph.D., 2002. Z angielskiego przełożył mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski (getsul Lhundrub Dzinpa). Przekładu dokonano na podstawie tekstu: „Illuminating the Path to Enlightenment”. Książka ta jest komentarzem do dwóch historycznie ważnych tekstów buddyjskich nauk Lam-rim: „Lampa na ścieżkę do oświecenia Aczarji Atisi Dipamkary Śridźniany (982–1054) oraz „Wersety doświadczeń Lamy Dźe Tsongkhapy Losanga Dragpy (1357–1419). Przekład Rozdziału VIII ukończono 28 lutego 2013.  „Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”

  Szanowny Czytelniku, ta piękna i wartościowa książka XIV-tego Dalajlamy Tybetu, „Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”, ISBN 0-9623421-6-5 nie wymaga opłacania ani praw autorskich, ani wydawniczych. W dodatku do tego, że jest ona powszechnie dostępna w internecie, to w angielskojęzycznej wersji, w formie drukowanej jest również przeznaczona do darmowej dystrybucji. Być może warto byłoby udostępnić ją w polskim przekładzie w klasycznej formie drukowanej do darmowej dystrybucji również w Polsce? Jeżeli uważasz, że to dobry pomysł, to prosimy o kontakt. „The gift of the Dhamma excels all gifts”, Dhammapada, Verse 354.