Lama Dźe Tsongkhapa Losang Dragpa (1357–1419)
Pochwała nauki
o zależnym powstawaniu

Pochwała niedoścignionego Nauczyciela, Bhagawana Buddhy, za nauczanie mądrości pustki przy pomocy nauki o zależnym powstawaniu
 1. I bow down to you,
  Omniscient One, Highest of Teachers –
  Victor, who realized dependent arising
  And then taught it to others.

  1. Składam pokłon Tobie,
  Wszechwiedzący Buddho, najwyższy z Nauczycieli –
  Zwycięzco, który urzeczywistniłeś zależne powstawanie
  i potem nauczałeś o nim innych.


 2. Whatever problems there are in the world
  Have ignorance as their root.
  That ignorance, you taught,
  Is destroyed by perceiving dependent arising.

  2. Jakiekolwiek problemy nie istniałyby na świecie,
  ich źródłem jest ignorancja.
  Ta ignorancja, jak nauczałeś,
  zostaje zniszczona poprzez wgląd w zależne powstawanie.


 3. Given that, how then do the intelligent
  Fail to comprehend that
  The Path of dependent arising
  Is the very crux of all your teachings?

  3. Zatem, dlaczego inteligentne osoby
  nie potrafią tego pojąć,
  że ścieżka zależnego powstawania
  jest samym sednem wszystkich Twoich nauk?


 4. That being so, how could anyone find
  A more wondrous reason to praise you,
  O Protector, than for teaching
  Dependent arising?

  4. Skoro tak, to jak można by znaleźć
  bardziej zdumiewający powód do tego,
  aby oddać Tobie cześć i chwałę, Obrońco,
  niż ten, że nauczasz zależnego powstawania?


 5. What method of instruction is
  More marvelous than that which teaches:
  "Whatever depends upon causes
  Is void of inherent existence
  " ?

  5. Jaka metoda nauczania jest bardziej zadziwiająca,
  niż ta, która udziela tej wskazówki:
  Cokolwiek zależy od przyczyn
  jest pozbawione inherentnej egzystencji
  ” ?


 6. The way the immature apprehend [dependent arising]
  Does nothing but tighten the bonds of extreme views.
  But [when apprehended by] the wise,
  It is the very means of cutting
  The net of all elaborations.

  6. Sposób, w jaki niedojrzałe osoby pojmują zależne powstawanie
  sprawia tylko, że zacieśniają więzy swoich skrajnych poglądów.
  Ale, gdy jest ono rozważane przez mądre osoby,
  jest wtedy sposobem przecinania sieci wszystkich naddatków.


 7. As this teaching is seen nowhere else,
  Only you can be called "Teacher".
  To call a non-Buddhist "Teacher"
  Is flattery; like calling a fox a lion.

  7. Jako, że tej nauki nie można znaleźć w żadnym innym miejscu,
  tylko Ciebie można określić mianem "Nauczyciela".
  Nazwanie tirthiki "Nauczycielem" jest pochlebstwem;
  tak, jak nazwanie lisa lwem.


 8. Amazing Teacher! Amazing Refuge!
  Amazing Speaker! Amazing Savior!
  I prostrate to that Teacher
  Who masterfully taught dependent arising.

  8. Niesamowity Nauczyciel! Niesamowite Schronienie!
  Niesamowity Mówca! Niesamowity Zbawiciel!
  Składam pokłon temu Nauczycielowi,
  który w mistrzowski sposób nauczał zależnego powstawania.


 9. Benefactor, for the sake of helping beings
  You taught the peerless way
  That brings ascertainment of shunyata –
  The very heart of your teaching.

  9. Dobroczyńco, z tego względu, by pomagać istotom,
  nauczałeś niezrównanego sposobu,
  który pozwala ustalić istotę śiunjaty –
  samego serca Twoich nauk.


 10. How could they possibly fathom your system
  Of results arising in relation to their causes
  Who wrongly perceive that such a relationship
  Is contradictory or not established?

  10. Jak mogli by zgłębić Twój system nauk, w którym
  rezultaty powstają w powiązaniu ze swoimi przyczynami, Ci,
  którym niewłaściwie wydaje się,
  że takie powiązanie jest sprzeczne,
  lub, że nie ma podstaw?


 11. You maintain that when emptiness
  Is perceived as dependent arising,
  Emptiness of inherent existence
  Will no longer be seen as contradicting
  The validity of agent and action.

  11. Twierdzisz, że gdy pustka jest postrzegana,
  jako zależne powstawanie,
  wtedy pustka inherentnej egzystencji
  nie będzie postrzegana tak, jakby zaprzeczała
  zasadności wykonawcy działania i jego działaniu.


 12. You also maintain that as long as [beings]
  hold [emptiness] as being in opposition to that [dependent arising]
  – that empty objects cannot function and
  that agents cannot be empty –
  They will plunge into a frightening abyss.

  12. Twierdzisz również, że tak długo, jak istoty utrzymują,
  że pustka jest przeciwstawna zależnemu powstawaniu
  – puste obiekty nie mogą funkcjonować,
  a wykonawcy działania nie mogą być puści –
  wpadną one w przerażającą otchłań.


 13. It is because dependent arising
  Is found in your teaching
  That it is so well praised;
  And because there is neither utter nonexistence
  Nor existence by way of [an entity's] own essence.

  13. Dlatego, że ideę zależnego powstawania
  można znaleźć w Twoich naukach,
  cieszą się one tak wielką chwałą;
  jak również dlatego, że nauczasz
  równoczesny brak totalnej nicości oraz
  brak istnienia dzięki własnej esencji.


 14. Nondependece is like a skyflower.
  Hence, no existent is unrelated.
  If anything existed by way of its own nature,
  It would be contradictory for it to rely on causes and conditions.

  14. Nie-zależność jest podobna do kwiatu rosnącego na niebie.
  Stąd wynika, że wszystko, co istnieje, jest powiązane.
  Gdyby cokolwiek istniało dzięki własnej naturze,
  wtedy było by to sprzecznością,
  aby coś takiego zależało od przyczyn i warunków.


 15. Thus, since you taught that no phenomena exist
  Except those that arise dependently,
  There are no phenomena other than those
  That lack self-existent essence.

  15. Zatem, ponieważ nauczałeś, że oprócz tych zjawisk,
  które powstają w sposób zależny, innych nie ma,
  wynika z tego, że nie ma innych zjawisk, niż takie,
  którym brakuje samoistnej esencji.


 16. You taught that if any phenomenon
  Had the slightest inherent existence,
  Nirvana could not be achieved nor elaborations undone,
  Because a self-existent essence could not be reversed.

  16. Nauczałeś, że jeżeli jakiekolwiek zjawisko
  istniało by choć w najsubtelniejszy sposób inherentnie,
  to ani nirwana nie byłaby wtedy osiągalna,
  ani sieć wszystkich naddatków nie byłaby usuwalna,
  ponieważ samoistnej esencji nie można by wtedy unieważnić.


 17. Therefore, who would dare challenge
  What you taught so often and so well –
  A lion's roar amidst a throng of sages –
  The complete absence of self-existence?

  17. Zatem, kto odważył by się rzucić wyzwanie temu,
  czego nauczałeś tak często i tak dobrze –
  niczym potężny ryk lwa pośród tłumu mędrców –
  kompletnego braku samoistnej egzystencji?


 18. Not the slightest self-existence
  And „in reliance on 'this' 'that' arises,
  Are both correctly established,
  And, needless to say, exist together without contradiction.

  18. „Nie istnieje nawet najsubtelniejsza samoistna egzystencja
  oraz „polegając na 'tym', powstaje 'tamto'
  prawdziwość obu tych faktów jest prawidłowo dowiedziona,
  nie wspominając nawet o tym, że oba te fakty
  mają miejsce równocześnie bez jakichkolwiek sprzeczności.


 19. You said that by reason of dependent arising
  One will be able to avoid extreme views.
  This teaching, O Protector, is the reason that
  You are a teacher unsurpassed.

  19. Powiedziałeś, że przy pomocy zależnego powstawania
  będzie można uniknąć skrajnych poglądów.
  Ta nauka, Obrońco, jest powodem, dla którego
  jesteś niedoścignionym nauczycielem.


 20. That all things are empty of essence,
  And that from this [cause] this effect arises,
  Are two certainties that, rather than oppose,
  Support each other.

  20. To, że wszystkie rzeczy są pozbawione esencji,
  oraz to, że z tej przyczyny ten rezultat powstaje,
  są dwoma pewnikami, które, raczej niż zaprzeczać sobie,
  wspierają się wzajemnie.


 21. What is more amazing than this?
  What could be more wonderful?
  There is no other true way of
  Praising you than this!

  21. Co jest bardziej niesamowite?
  Co mogło by być wspanialsze?
  Nie ma innego prawdziwego sposobu
  by oddać Ci chwałę, niż ten!


 22. No wonder those enslaved by ignorance
  Have animosity toward you,
  And cringe at the very
  Words "no self-existence"!

  22. Nic więc dziwnego, że osoby zniewolone
  przez [duchową] ignorancję,
  czują animozję do Ciebie
  i kulą się na same słowa:
  brak samoistnej egzystencji”!


 23. There are those who accept dependent arising
  As the cherished treasure of your holy speach,
  Yet cannot bear the sound of the word "shunyata".
  This to me is strange indeed!

  23. Istnieją takie osoby, które akceptują zależne powstawanie,
  jako cenny skarb Twojej świętej mowy,
  lecz nie są w stanie znieść dźwięku słowa "śiunjata".
  Dla mnie jest to naprawdę dziwne!


 24. Now, if upon hearing
  The term "dependent arising",
  They take it to mean inherent existence,
  When in fact it is the highest door
  That leads to lack of self-existence...

  24. Jeżeli słysząc termin "zależne powstawanie"
  ktoś zrozumie to w sensie inherentnej egzystencji,
  gdy faktycznie jest to najwyższe wejście
  prowadzące do braku samoistnej egzystencji,


 25. How then could they possibly
  Be led to the noble path that pleases you,
  Trough that peerless entryway
  Well traveled by the holy ones?

  25. jak mogła by wtedy taka osoba zostać wprowadzona
  na szlachetną ścieżkę, która sprawia Ci radość,
  poprzez to niezrównane wejście
  uczęszczane przez święte osoby?


 26. Self-existence – not produced and not reliant;
  Dependent arising – reliant and produced;
  How could these coexist
  Without contradiction?

  26. Samoistna egzystencja – nie wyprodukowana i nie zależna;
  Zależne powstawanie – zależne i wyprodukowane;
  Jak mogłyby współistnieć
  bez sprzeczności?


 27. Therefore, that which is dependently arisen,
  Has always been utterly void of self-existence.
  Yet, because things still appear as self-existent,
  You taught that all this is like a magical display.

  27. Dlatego też to, co istnieje w wyniku zależnego powstawania,
  zawsze było zupełnie pozbawione samoistnej egzystencji.
  Ale, ponieważ rzeczy wciąż wydają się być samoistne,
  nauczałeś, że wszystko, co istnieje, jest podobne do magicznej iluzji.


 28. Furthermore, you taught that
  No debater could reasonably find fault
  With your teaching nor defeat you.
  It is this very teaching that renders them silent.

  28. Ponadto, nauczałeś, że żaden uczciwy oponent
  nie potrafił by wykazać niedociągnięć
  w Twoich naukach, ani pokonać Cię w debacie.
  To właśnie Twoja nauka o zależnym powstawaniu
  sprawia, że Twoi oponenci milkną.

 29. If you ask, "Why so?"
  It is because this explanation [of dependent arising]
  Dispels any chance to exaggerate or deny
  [The status of] entities seen and unseen.

  29. Jeżeli zapytasz, "Dlaczego?", to dlatego,
  że to wyjaśnienie przy pomocy zależnego powstawania
  wyklucza jakąkolwiek szansę na to, aby wyolbrzymiać lub negować
  status bytów widzialnych i niewidzialnych.


 30. This very path of dependent arising,
  The reason I regard your speech as unmatched,
  Also gives rise to the certainty that
  All your other teachings are true.

  30. Sama ta ścieżka zależnego powstawania,
  powód, dla którego uważam Twoją mowę za niezrównaną,
  sprawia również, iż wzrasta moje zaufanie i pewność,
  że wszystkie Twoje pozostałe nauki są prawdą.


 31. Once you gained true realization,
  You then taught well.
  Those who follow you,
  Rid themselves of problems by destroying the roots of evil.

  31. Po tym, jak osiągnąłeś prawdziwe urzeczywistnienie,
  zacząłeś nauczać.
  Ci, którzy praktykują według Twoich nauk,
  wyzbywają się problemów usuwając korzenie zła.


 32. Those who turn away from your teaching,
  Though they struggle long and hard,
  Only invite more problems,
  Because their self-grasping view is firmly held.

  32. Ci, którzy odwracają się od Twoich nauk,
  mimo, iż długo, wytrwale i ciężko medytują,
  stwarzają sobie tylko coraz więcej problemów,
  gdyż kurczowo trzymają się swojego skrajnego,
  chwytającego się "Ja", poglądu.


 33. Amazing! When the wise understand
  The difference between these two,
  Why wouldn't they feel respect for you
  From the very marrow of their bones?

  33. Niesamowite! Gdy mędrcy rozumieją różnicę
  między praktykowaniem i nie praktykowaniem Twoich nauk,
  dlaczego nie mieli by odczuwać wobec Ciebie
  najgłębszego szacunku?


 34. No need to speak of many teachings
  When even a vague understanding
  Of just one facet of your teachings
  brings supreme delight!

  34. Nie trzeba wspominać o zbyt wielu Twoich naukach,
  gdy nawet mgliste zrozumienie
  jednego ich aspektu
  wprawia w najwyższy zachwyt!


 35. Alas! My mind is marred by ignorance.
  Although I have long since taken refuge
  In the bounty of your excellence,
  I have yet to gain even its smallest part.

  35. Niestety! Mój umysł jest splamiony ignorancją.
  Mimo, że dawno przyjąłem schronienie
  w hojności Twojej doskonałości,
  muszę jeszcze zdobyć choćby jej najmniejszą cząstkę.


 36. But before this stream of life runs out,
  As it courses toward the Lord of Death,
  I am thinking myself fortunate to have
  Gained just a little faith in you.

  36. Ale zanim ten strumień życia dobiegnie końca,
  płynąc na spotkanie Pana Śmierci,
  myślę, że miałem szczęście
  zyskując choć trochę wiary w Ciebie.


 37. Among teachings, the teaching on dependent arising;
  Among [the types of] wisdom, wisdom of dependent arising.
  Like the Buddhas in the [many] worlds,
  You, and no others, know these to be completely supreme.

  37. Pomiędzy naukami, nauka o zależnym powstawaniu;
  Pomiędzy rodzajami mądrości, mądrość zależnego powstawania.
  Tak, jak buddowie z wielu innych światów,
  tutaj tylko Ty wiesz, że jedynie one obie
  kompletnie górują nad całą resztą.


 38. Everything you taught
  Is based on dependent arising –
  designed to effect nirvana.
  And your every deed – to yield nothing but peace.

  38. Wszystko, czego nauczałeś,
  jest oparte na zależnym powstawaniu –
  zaprojektowane przez Ciebie tak,
  aby w rezultacie pomogło w osiągnięciu nirwany.
  A wszystko, co robiłeś –
  by w rezultacie przyniosło tylko [duchowy] spokój.


 39. O, how marvelous your teachings are!
  Since they bring peace to all
  Whose ears they reach,
  Who would not want to uphold them reverently?

  39. O, jak niesamowite są Twoje nauki!
  Ponieważ przynoszą one [duchowy] spokój
  wszystkim tym, którym trafią do ucha,
  kto nie chciał by przestrzegać ich z szacunkiem?


 40. This system, free from contradiction from top to bottom,
  Overcomes all rivals and
  Grants to beings the two goals.
  In this I take increasing delight.

  40. Twój system nauk, od góry do dołu wolny od sprzeczności,
  zwycięża wszystkich rywali
  oraz pozwala istotom osiągnąć ich dwa cele.
  To sprawia, że coraz bardziej się nim zachwycam.


 41. For its sake you gave
  Again and again over countless eaons,
  At times your body, at times your life,
  Your dear family and ample wealth.

  41. Ze względu na niego
  przez niezliczone eony wielokrotnie poświęcałeś
  czasami swoje ciało, czasami swoje życie,
  swoją najdroższą rodzinę i olbrzymi majątek.


 42. Upon seeing the virtues of that Dharma
  Fathomed by your mind,
  I was drawn like a fish on a hook.
  How unfortunate not to have heard that teaching directly from you!

  42. Widząc zalety tej Dharmy
  zgłębionej przez Twój umysł,
  złapałem się na nią, jak ryba na haczyk.
  Jaka szkoda, że nie mogłem usłyszeć tej nauki
  bezpośrednio od Ciebie!


 43. By the force of that sorrow,
  My mind can't give up that thought;
  Like a mother whose mind is consumed
  By thoughts of her dear son.

  43. Z powodu siły tego żalu
  mój umysł nie potrafi się od niego uwolnić,
  tak, jak umysł matki pochłonięty
  myślami o jej ukochanym synu.


 44. Gdy myślę o Tobie udzielającym nauk –
  Oto jak nauczał Mistrz, rozświetlając wszystko wokoło
  wspaniałością swoich doskonałych znamion i znaków,
  otoczony kulą światła,


 45. przemawiający tak czystym głosem” –
  to ten obraz, pojawiając się w umyśle,
  uśmierza mój ból, tak, jak światło księżyca przynosi ulgę,
  przyjemnie chłodząc po upalnym dniu.


 46. Those, who are unskilled,
  Have made of your most excellent system
  A complete tangle,
  Much like the bel ba dza.

  46. Ci, którym brak właściwych umiejętności,
  zrobili z Twojego najwspanialszego systemu nauk
  istny węzeł gordyjski,
  podobny do trawy balbaza.


 47. Upon seeing this,
  I relied upon the works of sages
  And diligently sought
  Your true intent again and again.

  47. Widząc to,
  polegałem na pracach mędrców,
  po wielokroć pilnie szukając zrozumienia
  Twoich prawdziwych intencji.


 48. At that time, the more I studied the many texts
  Of our own and others' systems,
  The more my mind was
  Completely troubled by a net of doubt.

  48. W tamtym czasie, czym bardziej studiowałem prace
  naszego własnego systemu nauk oraz innych,
  tym bardziej martwił się mój umysł
  złapany w sieci wątpliwości.


 49. Droga, jaką wytycza Twój najwyższy system,
  unikający dwóch błędnych skrajności
  bytu absolutnego i kompletnej nicości,
  została wyjaśniona, tak, jak sam to prorokowałeś,
  przez arję Nagardziunę,

 50. którego traktaty, jak ogród rzadkich kwiatów nocy,
  rozkwitły w moim umyśle dzięki wielkiej dobroci mojego Guru,
  oświetlone białymi promieniami
  znakomitych wyjaśnień mistrza Czandrakirti
  ze źródła jego niepokalanej mądrości,

 51. co bez najmniejszych przeszkód
  przemierza szerokie przestrzenie świętych pism,
  przyćmiewając konstelacje fałszu
  i rozjaśniając serce ciemności skrajnych poglądów.
  W końcu mój udręczony umysł zaznał spokoju.

 52. Among all his deeds,
  The act of teaching is supreme.
  And of his teachings, this one is supreme.
  Therefore, the wise should remeber the Buddha for this!

  52. Wśród wszystkich jego czynów
  nauczanie jest najważniejsze.
  Ze wszystkich jego nauk, ta jest najważniejsza.
  Zatem mądre osoby powinny pamiętać o Buddzie
  właśnie z tego powodu.


 53. I became ordained as your follower,
  And studied your teachings in no meager way;
  – A monk who exerted himself in his spiritual practice.
  In this way I respectfully
  Honor the Great Sage.

  53. Przyjąłem święcenia, jako Twój wyznawca
  i szeroko studiowalem Twoje nauki –
  mnich, który podjął wysiłek w duchowej praktyce.
  W ten sposób z szacunkiem oddaję hołd Wielkiemu Mędrcowi.


 54. Since it is through the great kindness of a Lama
  That one even meets with such teachings
  Revealed by the consummate Teacher,
  I dedicate the virtue of composing this work
  to all beings without exception.
  May it serve as a cause for them to be taken
  Under the care of holy spiritual guides.

  54. Ponieważ to dzięki wielkiej dobroci guru
  mamy tę rzadką okazję, by spotkać się z takimi naukami,
  objawionymi przez doskonałego Nauczyciela,
  dedykuję duchową zasługę ze skomponowania tej pracy
  dla dobra wszystkich istot bez wyjątku.
  Niechaj posłuży ona, jako przyczyna tego,
  aby wszystkie istoty znalazły się pod opieką
  świętych duchowych przewodników.


 55. May the teachings of the One who only benefits others
  Remain undisturbed by the winds of bad thoughts,
  until samsara's end.
  And may the world always be filled with beings
  who have gained faith in the Master
  Through achieving correct understanding
  of his teaching system.

  55. Niechaj nauki Tego, który jedynie przynosi pożytek wszystkim,
  trwają niezakłócone wichrami złych myśli aż do końca samsary.
  Niechaj na świecie zawsze będą istoty,
  które posiadły wiarę w Buddhę przez osiągnięcie
  poprawnego zrozumienia systemu jego nauk.


 56. In all my future lives, even at the cost of life or limb,
  May I never stop or for a single moment slacken
  In upholding this, the Muni's excellent system,
  that clarifies the true nature of dependent arising.

  56. We wszystkich moich przyszłych żywotach,
  nawet za cenę zdrowia lub życia,
  niechaj nigdy nie spocznę lub choćby na moment osłabnę
  w moich wysiłkach przestrzegania tego doskonałego systemu Buddhy,
  który wyjaśnia prawdziwą naturę zależnego powstawania.


 57. I pray that I may spend both day and night
  Contemplating ways to spread this teaching –
  The one realized by that excellent Guide –
  Through strenuous practice and measureless hardship.

  57. Modlę się o to, aby dzień i noc
  kontemplować sposoby szerzenia tej nauki –
  urzeczywistnionej przez doskonałego Przewodnika –
  poprzez wytężoną praktykę i niezmierzony trud.


 58. If I exert myself to this end
  With extraordinary intent,
  May Brahma and Indra,
  Mahakala, and other guardians of the world,
  At all times willingly come to my aid.

  58. Jeżeli podejmę wysiłki w tym celu,
  powodowany nadzwyczajną intencją,
  niechaj Brahma i Indra, Mahakala
  oraz inni strażnicy świata
  zawsze ochoczo przychodzą mi z pomocą.


Jakąkolwiek duchową zasługę, jaka mogłaby przypadkiem wyniknąć z moich skromnych prób przekładu tego tekstu na język polski, w całości dedykuję mojemu świętemu guru, czcigodnemu Lamie Zopie Rinpocze, w intencji jego długiego życia, doskonałego zdrowia oraz niezwłocznego spełnienia jego altruistycznych życzeń dla dobra wszystkich czujących i cierpiących istot.


Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, czerwiec 2011, Saka Dała
www.Zbigniew-Modrzejewski.webs.com

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
In Praise of Dependent Origination”.

Tekst w przekładzie Gavina Kilty:
Dependent Arising: A Praise of the Buddha”,

tekst w przekładzie Geshe Thuptena Jinpy:
In Praise of Dependent Origination”.

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.Zbigniew-Modrzejewski.webs.comFree counter and web stats